中国福彩网下载app|竞彩交流app
講中國歷史,看歷史知識,盡在講歷史網

這個皇帝一夜連娶九個媳婦兒 風流好色的結果竟是子嗣出了問題

來源:講歷史2017-12-04 11:29:57責編:夏天的耳朵人氣:
字號:小號|大號
【內容導讀】中國古代皇帝大都擁有三宮六院七十二妃,這已經成為家喻戶曉、無人不知的事情,但是,對于一天連娶九個媳婦的風流皇帝就很少有人知道了。這個風流皇帝就是明朝的神宗皇帝朱…

zhōngguódàihuángdōuyōngyǒusāngōngliùyuànshíèrfēi,zhèjīngchéngwéijiāxiǎo rénzhīdeshìqíng,dànshì,duìtiānliánjiǔdefēngliúhuángjiùhěnshǎoyǒurénzhīdàole zhèfēngliúhuángjiùshìmíngcháodeshénzōnghuángzhūjun1 yóumíngshénzōngniánhàowàn,yīnchēngwànhuáng 

míngshénzōngzhūjun1,míngzōngsān lóngqìngèrnián,wéihuángtài,shífāngliùsuì lóngqìngliùnián,zōngjiàbēng,shísuìdezhūjun1wèi,niángǎiyuánwàn zàiwèishínián,shìmíngcháozàiwèishíjiānzuìzhǎngdehuáng wànqiánshínián,xuéshìzhāngzhèngzhùmíngshénzōngchùcháozhèng,shèhuìjīngzhǎnjiàokuài,mínbǎixìngnéngān shíniánhòu,zhāngzhèngshì,míngshénzōngkāishǐqīnzhèng,yǒuduànshíjiānqínzhèng,hòuyīnwénguāntuándemáodùnércháosānshínián gōngyuán1620niánjiàbēng,chuánwèihuángtàizhūchángluò hòuzàngshísānlíngdìnglíng 

<rb>風</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>朱</rb><rt>zhū</rt><rb>翊</rb><rt>yì</rt><rb>鈞</rb><rt>jun1</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>夜</rb><rt>yè</rt><rb>連</rb><rt>lián</rt><rb>進</rb><rt>jìn</rt><rb>九</rb><rt>jiǔ</rt><rb>次</rb><rt>cì</rt><rb>洞</rb><rt>dòng</rt><rb>房</rb><rt>fáng</rt><rb>受</rb><rt>shòu</rt><rb>得</rb><rt>dé</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>嗎</rb><rt>ma</rt>?

míngshénzōngcháosānshínián,shǐxuéjiāchēngzhīwéi zuìmèngzhī ,bìngshuōzhèduànshímíngshénzōng dàilíncháo,yǒngliǎncái,jiāomiàocháozhěsānshínián,wàitíngjué  me,míngshénzōngshìshímeshíhòucóngzhìyǒuwéidehuángbiànchénghuāngfèicháozhèngdehuángne?yòushìshímeshìqíngràngzhèwèicéngjīngxióngxīnwànzhàngdemíngtiānduòluòhàine?biǎomiànkànlái,míngshénzōnghuāngzhèngshì yuànlíncháodeyuányīn,xiānshìyīnwéichǒngxìngzhèngguìfēi,hòushìyīnwéiyànèchénzhījiāndepéngdǎngzhīzhēng dànshì,jiūzhǔyàoyuányīn,háishìyóumíngshénzōngzhīshēnruò,hángdòng便biàn dāngrán,shēnruòdebèihòu,shìjiǔcáideguò 

wànshínián,gōngyuán1589niánshíèryuè,zuǒpíngshìluòrénshànglepiānzòuzhāng,zhōngpíngmíngshénzōngzòngqíngjiǔ  cái ,bìngxiàn zhēn  duìjiǔzhìzūnhuángdeshēnghuózhèyànggànshè,使shǐmíngshénzōngfēichángnǎo xìnghǎoshǒuxuéshìshēnshíhángwǎnzhuǎnkāidǎo,shuōhuángguǒyàochùzhìluòrén,shìchéngrènluòréndepíngshìquèyǒushì,wàimiàndechénmínhuìxìnwéizhēnde zuìhòu,luòrénbèizhíwéimín zàichùzhèjiànshìdeguòchéngzhōng,míngshénzōngcéngzhàojiànshēnshíhángděngréngōngzhōng, biànshèn  míngshénzōngduìnèixuéshìmenshuō: shuōzhènhǎojiǔ,shuírényǐnjiǔ?  yòushuōzhènhǎo,piānchǒngguìfēizhèngshì zhènzhīyīnzhèngshìqínláo,zhènměizhìgōng,xiàngsuí cháojiānxiǎoxīnshìfèng,wěideqínláo   zhènwéitiān,yǒuhǎizhīnèi,tiānzhīxià,fēiwáng,tiānxiàzhīcáijiēzhènzhīcái   rénshú,qiěxiānshēngměiyǒutóngjiārén,nándàogèngzhì? kànlái,míngshénzōnggēnběnchéngrènluòréndepíng 

shí,míngcháowǎnshèhuìhǎojiǔchéngfēng qīngchūdexuézhězhāngxiángzǎilemíngcháowǎncháotíngshàngxiàhǎojiǔzhī: cháotíngquèjiǔ,mínzào yòuqúnyǐnzhījìn,zhìjīn,liúlàn   yǐnzhěshùshēng,néngzhěliàng   yǐnjiǔhuòzhōng cháoshàngxià,hénghān  shìshuō,míngcháowǎnduìjiǔshíhángzhuānmàizhì,suǒmínjiānzhìzàojiǔ,yòujìnzhǐqúnyǐn,yǐnjiǔchéngfēng jiǔshǎodenéngshēng,duōdexiànliàng,zhǐ,cháoshàngxiàdōushì míngshénzōngdehǎojiǔ,guòshìzhèzhǒngyǐnjiǔzhīfēngdexiànle míngshénzōngzàishísuìdeshíhòu,céngjīngyīnwéizuìjiǔzhàngféngbǎode,chàdiǎnbèishèngtàihòufèidiàowèi 

zhìshuōdàohǎo,piānchǒngguìfēizhèngshì,zhèdǎoshìmíngshénzōngshífèndejiànfēngliúshì shuōláimíngshénzōngsuīrándexiānwénzhìgōng,dànquèdiǎn使shǐdexiānwàngchén zàiwànshínián,gōngyuán1582niándesānyuè,jiùcéngxiào仿fǎngdemíngshìzōngdezuò,zàimínjiānxuǎnpínfēi,tiānjiùle jiǔpín ,jiùshìliánlejiǔ zhèzhèngguìfēijiùshìzhè jiǔpín zhī 

<rb>風</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>朱</rb><rt>zhū</rt><rb>翊</rb><rt>yì</rt><rb>鈞</rb><rt>jun1</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>夜</rb><rt>yè</rt><rb>連</rb><rt>lián</rt><rb>進</rb><rt>jìn</rt><rb>九</rb><rt>jiǔ</rt><rb>次</rb><rt>cì</rt><rb>洞</rb><rt>dòng</rt><rb>房</rb><rt>fáng</rt><rb>受</rb><rt>shòu</rt><rb>得</rb><rt>dé</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>嗎</rb><rt>ma</rt>?

dāngshízhǔchíhòugōngdewánghuánghòuróngmàopíngcháng,yòubǐngchízhechuántǒngde  ,míngshénzōngduìgǎnxìng,quèduìcōnghuìmǐn fēngqíngwànzhǒngdezhèngshìshífènchǒngài,píngshíbāndōuzàigōngzhōngliú宿xiǔ,hòugōngfēipínrénnéng wànshínián,gōngyuán1586nián,zhèngshìshēngxiàlehuángsānzhūchángxún,míngshénzōngshàngdāngfēngwéijǐnhuánghòudehuángguìfēi dànzhèjìnfēngquèyǐnlegōngtíngnèiwàidefēnfēnlùn 

yuánlái,míngshénzōngzàihūnzhīqián,céngyǒudàoqīntàihòudegōngzhōngqǐngān,ránshíxìng,kànshàngletàihòushēnbiānwángxìnggōng,jiùfèngdǎoluándiān,chūnfēng dāngshí,míngshénzōngháishìshǎoniántiān,gǎnrànghòuzhīdào,hūnshíhòudesuǒde jiǔpín zhōngméiyǒuzhèwèiwángxìnggōng dànshì,zhèwèiwángxìnggōngjiǔ便biànhuáiyùnle,dāngtàihòuxiàngmíngshénzōngxúnwènzhèjiànshìqíngdeshíhòu,háiyǎokǒukěnchéngrèn,hòuláitàihòumìngrénchūhuánghángzōngde zhù ,duì,míngshénzōngcáiméihuàshuō ránér,tàihòuquèméiyǒushēng,dǎoshìjiàoshàngjiùyàobàoshàngsūnle,shífèngāoxìng shìjìnfēngwángxìnggōngwéigōngfēi hòulái,jiùgěimíngshénzōngshēngxiàlehuángzhǎngzhūchángluò 

suīrán,dànmíngshénzōngquèbìnghuānzhèwánggōngfēi, línxìng guòshìshíchōngdòngle děngdàoyǒulexīnàide jiǔpín zhīzhèngshì,jiùgèngshìmenpāodàobiānle érdāngzhèngshìgěishēngleér,便biànfēngwéiguìfēi,érzǎojiùshēngleérdewánggōngfēi,quèméiyǒuzhèzhǒngdài shìzàicháoshàngxiàkànlái,zhèjiùshìmíngshénzōngsuànfèizhǎngyòudebiāozhìle 

shí,lùnshìhuángzhǎngzhūchángluò,háishìhuángsānzhūchángxún,shídōuháiguòshìxiǎohái,fènchūshímeshuíyǒuchū shuíméiyǒuchū huòzàimíngshénzōngkànlái,dàoyàoshuíshuídōushìdejiāshì,dāngránshìyóushuōsuàn dànxiēchénmenmexiǎng,yǒumíngdàidechénmenshēnshòuxuéyǐngxiǎng,duìwéizhìyǒuzhedeqíng dāngniánjiùmíngshénzōngdeshìzōnghuángyīnwéiyàoyàoguǎnqīndiējiàodiēdewènjiùnàochǎng,shìzōnghuángzàiménlebǎiduōchénde,chéngwéizhènjīngshíde  shìjiàn shìshìguǎnqīndiējiàodiēguòshìchēngwèn,shàngqiěxiānlezhèbānxuānrán guāndàojīnhòushuíshìxiàrènhuángzhèyàngde guóběn wèn,jiùrángèngjiāyǐnlechénmendeyánzhòngguānzhù,shì,dāngniánèryuè,gěishìzhōngjiāngyīnglínshǒuxiānshàngzòu,zhǔzhāng yuánwéidōnggōng,dìngtiānxiàzhīběn  

<rb>風</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>朱</rb><rt>zhū</rt><rb>翊</rb><rt>yì</rt><rb>鈞</rb><rt>jun1</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>夜</rb><rt>yè</rt><rb>連</rb><rt>lián</rt><rb>進</rb><rt>jìn</rt><rb>九</rb><rt>jiǔ</rt><rb>次</rb><rt>cì</rt><rb>洞</rb><rt>dòng</rt><rb>房</rb><rt>fáng</rt><rb>受</rb><rt>shòu</rt><rb>得</rb><rt>dé</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>嗎</rb><rt>ma</rt>?

zhèránshìwéibèilemíngshénzōngdexīn,shìzhèwèiguānyuánshàngbèibiǎndàoyáoyuǎndezhōuxiàn dànshì,réndǎoxiàle,háiyǒuqiānwànréngēnshànglái shíjiān,zhǔzhānghuángzhǎngzhūchángluòwéitàidezòuzhāngxuěpiànbāndefēidàoleqián,nòngmíngshénzōngyūntóuzhuǎnxiàng,xīnfán zhīxià,hènxiàngxué,zhèbāngzhīhuódejiāhuǒsòngdàomén dànshì,míngshénzōngquèdeduōshǎoyǒuxiēhányǎng,jiàozhèmeluànzǒngguīxiàngshì shèngmíngtiān suǒwéi,shì,jiùxiǎngchūle tuōwéishàng demiào 

míngshénzōngxiānshìquànchénmenyàozhe,huánghòuháihěnniánqīngma,wànjiāngláishēngxiàér,jiùshìsuǒdāngrándetài,zhexiànzàijiùwánggōngfēideér dànshì,míngshénzōngcóngchǒngàilezhèngguìfēi,jiùzàikěndàohuánghòu,huánghòuzhèéryòucóngshēng?qúnchénmenránshìxīnzhīmíng,kěnshàngdāng,réngrányàoqiúmíngshénzōngyǒumíngquèdeshuō 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 蔣介石為何只與原配夫人育有子嗣?蔣介石幾個老婆

  蔣介石實際上只有一個兒子經國,毛福梅所出,蔣緯國是抱來的。蔣中正在十四歲時,經媒妁之言,娶同村毛福梅(1882年-1939年)為妻。蔣中正與毛福梅生有一子蔣經國。另外還有一個養子蔣緯國,系戴季陶親子。詳情>>

  2015-07-31 15:34:46
 • 李世民死后令無子嗣嬪妃出家僅誰例外?非武則天

  導讀:其實,是李世民先死的,他遺詔令無子女的后宮女子全部出家,但徐惠例外。徐惠在李世民死后不肯吃藥治病,結果不到兩年就憂傷而死,年僅24歲。唐高宗李治感念其誠,追謚“賢妃”封號,并得以葬入昭陵。也就是詳情>>

  2015-07-31 15:27:50
 • 朱厚照閱女無數卻無子嗣:朱厚照為什么沒有兒子

  朱厚照閱女無數卻無子嗣:朱厚照為什么沒有兒子朱厚照他是明孝宗朱祐樘嫡長子。化名朱壽,自封為“威武大將軍朱壽”。弘治四年(1491)生,五年(1492年)立為皇太子,弘治十八年(1505)五月即位,年號詳情>>

  2015-07-31 15:25:57
 • 中國南北朝時期,北齊王室又一個蘭陵王,長相異常柔美,因為打仗時擔心震攝不住敵人,因此每每打仗都要戴上猙獰的面具。也因為他有勇有謀,驍勇善戰,領兵有方。每次打仗,蘭陵王都以勝利而告終。那么,蘭陵王是誰?詳情>>

  2015-07-31 15:23:17
 • 慈禧為生皇子處心積慮:殘害后宮致咸豐子嗣單薄

   封建皇位繼承制的原則是父死子繼,立嫡以長。因此,歷朝歷代皇帝都把生育當成政治大事來抓,盡可能地充實后宮妃嬪,盡可能地生育更多的男性子嗣。清朝皇太極11個兒子,順治帝8個兒子,康熙帝35個兒子,雍正帝詳情>>

  2015-07-31 15:08:13
 • 揭秘萬歷皇帝后宮之亂:一生只愛鄭貴妃

  萬歷是明神宗朱翊鈞的年號,這個年號一共用了48年,是明朝使用時間最長的一個年號,神宗皇帝也是明朝在位時間最長的一個皇帝。然而,實際上這個年號中有30年的時間都沒有皇帝上朝,而這僅僅是因為一個女人&md詳情>>

  2017-07-09 10:17:25
 • 明萬歷帝朱翊鈞28年不上朝專家開棺揭真相

  對于歷史上明朝的滅亡,有著多種看法,但是不論是何種看法,明朝的滅亡都得從萬歷時期開始說起的,而其中最受爭議的,便是萬歷皇帝(明神宗)了,有人說明神宗是歷史上出名的懶惰皇帝,其在位數十年,根本不上朝詳情>>

  2017-07-06 19:59:13
 • 風流皇帝:一夜連進九次洞房

  中國古代皇帝大都擁有三宮六院七十二妃,這已經成為家喻戶曉、無人不知的事情,但是,對于一天連娶九個媳婦的風流皇帝就很少有人知道了。這個風流皇帝就是明朝的神宗皇帝朱翊鈞。由于明神宗年號萬歷,因此也稱萬歷詳情>>

  2017-07-04 20:17:02
 • 為什么萬歷皇帝不想立長子朱常洛為繼承人

  朱常洛雖然是萬歷皇帝的長子,但是卻沒有得到萬歷帝的喜愛。在萬歷皇帝執政期間,曾經不止一次想要廢除朱常洛的太子之位,但是朱常洛也十分幸運,最終得以化險為夷,成功地登上了皇位。那么,為什么萬歷皇帝不想詳情>>

  2017-06-29 14:38:52

歷史解密戰史風云野史秘聞風云人物文史百科

中国福彩网下载app