中国福彩网下载app|竞彩交流app
講中國歷史,看歷史知識,盡在講歷史網

陰麗華明明是劉秀的正妻為何當上皇后的確實郭圣通

來源:講歷史2017-12-04 11:30:18責編:夏天的耳朵人氣:
字號:小號|大號
【內容導讀】東漢開國君主光武帝劉秀,是漢高祖劉邦的九世孫。王莽新朝末期,天下大亂,各地起義軍風起云涌,劉秀為了中興漢室,從南陽起兵,歷經十三年苦戰,最終統一天下。史料記載:…

dōnghànkāiguójun1zhǔguāngliúxiù,shìhàngāoliúbāngdejiǔshìsūn wángmǎngxīncháo,tiānxiàluàn,jun1fēngyúnyǒng,liúxiùwéilezhōngxìnghànshì,cóngnányángbīng,jīngshísānniánzhàn,zuìzhōngtǒngtiānxià 

shǐliàozǎi:liúxiùxióngcáiluè kāimíngshén,qínguóshì,kāichuàngle guāngzhōngxìng demiàn niánqīngshícéngyǒu dāngyīnhuá shìyán,hòuláiwèihòu,quèwéishǒuxiānjiāfēngguōshèngtōngwéihuánghòu,érbìngfēishìyīnhuáne?zhèzhōngjiūjìngshēnglezěnyàngshì?

huàshuōliúxiùsuīránchūshēnghuáng,yīnhànshìzhōngshuāi,wángmǎngchèncuànquán,yīnjiājìngshuāiluò,zàijiǔsuìnián,shēnwéixiànlìngdeqīnliúqīnyòushì yīn,liúxiùxiōngzhǎngshìxiàngwéimìng,guòhěn 

dàiliúxiùjiànjiànzhǎngchéngshǎoniánshí,便biànjīngdōuzhǎngānyóuxué,yǒuzhèngjiànxīncháojìnjun1zàizhíjīnlǐngduìxiàzàijiēshàngchūháng jiànzhíjīnwēixióngzhuàng,liúxiùyóutuōkǒuhǎnchū: zuìzhuàngzāi! yóuxuéguīláihòu,yòulenányángdejiědèngchénjiāxiǎozhù,dèngchényīnjiāyǒuqīnguān,yīncéngdàizheliúxiùqiánwǎngyīnjiāzǒudòng,liúxiùjiùzàijiàndàoleyànjiāoxiū,cōngmíngxiánshūdeyīnjiāqiānjīnxiǎojiě  yīnhuá liǎngrénjiànmiàn,yóujiànzhōngqíng,kāiyīnjiāhòu,liúxiùànxiàjuéxīn:zhàngshēngtiānzhījiān,yīngjiàngōng,wéiguānyàozuòzhíjīn,dāngyīnhuá!

  17<rb>年</rb><rt>nián</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>封</rb><rt>fēng</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>劉</rb><rt>liú</rt><rb>秀</rb><rt>xiù</rt><rb>對</rb><rt>duì</rt><rb>陰</rb><rt>yīn</rt><rb>麗</rb><rt>lì</rt><rb>華</rb><rt>huá</rt><rb>還</rb><rt>hái</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>算</rb><rt>suàn</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>愛</rb><rt>ài</rt><rb>嗎</rb><rt>ma</rt>?

    gōngyuán22nián,tiānxiàdòngdàng,zhōngyuánhuāngyánzhòng liúxiùchènshìbīng,duìhěnkuàijiùzhǎndàoqiānrén zhèjiānyīnhuádeyīnshídàirénqiánláitóubēn,rénzhújiànqiánglái hòujīngkūnyángzhàn,jun1nèiwàijiágōng,shǎoshèngduō,bàiwángmǎngxīncháojun1duì liúxiùzàizhànzhōng,biǎoxiànzhìyǒngshuāngquán,xiàtóugōng,yīnwēimíngyuǎnyáng 

xiāoyānduǎnzànguòhòu,deliúxiùjìnniànyīnhuádeqiàoróngyán,yīntōngguòyīnshí,pàirénqiánwǎngyīnjiāqīn,yīnjiāzǎoyǒuxīnpānhànshì,yòutīngshuōshìyīngxióngshéndeliúxiùqiánláiqīn,jìnguòwàng shìjiùzàidāngniándeliùyuè,fēngdeliúxiùzhōngdàoqīngxīnjiǔ,niánfāngshíjiǔsuìdeyīnhuá,xiǎoēnàiqíngzhǎng,xíngyǐng,shìsānyuèhòu,liúxiùbèigèngshǐhuángpàiwǎngluòyángrènzhíxiàowèi,zànbiéjiāo,yīnhuázhīnénghuídàoniángjiāzhù 

jiùzàiliúxiùyuǎnluòyángzhōngshí,tīngshuōlebèigèngshǐhuángliúxuánshāhàidexiāo,jìnbēifèn,dànyīnshí,nánchóu,yīnqiángrěntòng,jiǎhuícháodào,zǒngsuànpiànguòliúxuán,bèiliúxuánfēngwéi,pàiwǎnghuángběidezhāofāngduì zhè,liúxiùfèichúbàozhèng,jiǎnmiǎnshuì,shìfàngrénfàn,duìjiùduànkuòlái shì,běifāngzōngshìrányòuzàiběihándānyōngwèixīn,tóngshíxiàzhàozhuīshāliúxiù,liúxiùwénxùnjīngshī,pàiréntàn,yōngxīnqiěshǒubīngquándequèshì西hàntóngzōngzhēndìnggōngwángliúyáng shì,liúxiù便biànpàirényóushuōliúyángguīshùn,gòng liúyángzuìzhōngtóng,dàntiáojiànshìliúxiùyàodewàishēngguōshèngtōngwéi lái,hòuliúxiùruònéngchéngjiùshì,liúyángnéngfēnghóubàixiàng 

  17<rb>年</rb><rt>nián</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>封</rb><rt>fēng</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>劉</rb><rt>liú</rt><rb>秀</rb><rt>xiù</rt><rb>對</rb><rt>duì</rt><rb>陰</rb><rt>yīn</rt><rb>麗</rb><rt>lì</rt><rb>華</rb><rt>huá</rt><rb>還</rb><rt>hái</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>算</rb><rt>suàn</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>愛</rb><rt>ài</rt><rb>嗎</rb><rt>ma</rt>?  

  jīngguòfāntòngjué,liúxiùzuìzhōngyīngleliúyángdeyàoqiú yīnwéishídào,ránjīng,jīnhòu便biànméile退tuì,shíruòshīliúyángdexiàngzhù,jun1dànmiànlínwēixiǎn,shuōdìngyàowángmìngtiān xiàdìngjuéxīnhòu,liúxiùhánzheyǎnlèi,niànlehuíyīnhuádemíng,便biànyínghuíguōjiāxiǎojiěguōshèngtōng zhèguōshèngtōngshìzhēndìngrén,guōchāngchūshēnmíngménwàng,qīnshìzhēndìnggōngwángliúyángzhīmèi,yīnjiāshìhěnshìqiáng guōshèngtōngběnrénzhīshū,miànróngjiāohǎo liǎngjiāliányīnhòu,liúxiùjièzhùguō liúliǎngjiāguān,shíshízēng,hěnkuài便biànsǎomièqúnxióng tǒngzhōngyuán 

gōngyuán25nián,liúxiùzàiluòyángchēng,gǎiyuánjiàn èrnián,xiūgōng殿diàn,zhōngjiēhuíbiéduōniándexīnhūnyīnhuá,èrrénjiànmiàn,yóulèiluò,huǎngruòshì,xīncháozhènzhèndàng,shūjìndegǎnkǎiwànfèn jiēxiàlái,liúxiùjiùfànlenán,hànshìzhōngxìng,gāishuíwéihuánghòucáihǎone?àndào,yīnhuáshìde,duānzhuāngxiánshū gāoguìdiǎn,yǒutiānxiàdezhì
guōshèngtōnggēnsuísānniánduō,xiàngyuànhuǐ,jìnxīnjìnzuòshì,zàijun1zhōngchīguòshǎo,háigěishēnglehuángliúqiáng,gèngkuàngjiārénwéibāngduótiānxià,xiàshùdehàngōngláo 

liúxiùdǎobèishuāngshǒu,fǎnkǎo,tiānláishìcháfàn,jiǔjiǔnánxiàdìnglùn zhèngzhèshí,cōnghuìdeyīnhuázǒuguòlái,kànchūleliúxiùdexīn,shàngqiánshēnshī,qīngqīngshuō: xiàyàoyóule,jiùguōjiějiěwéihòu! liúxiùdùnshíjīngdekànzheshuō: shìle? 

  17<rb>年</rb><rt>nián</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>才</rb><rt>cái</rt><rb>封</rb><rt>fēng</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>劉</rb><rt>liú</rt><rb>秀</rb><rt>xiù</rt><rb>對</rb><rt>duì</rt><rb>陰</rb><rt>yīn</rt><rb>麗</rb><rt>lì</rt><rb>華</rb><rt>huá</rt><rb>還</rb><rt>hái</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>算</rb><rt>suàn</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>愛</rb><rt>ài</rt><rb>嗎</rb><rt>ma</rt>?

  yīnhuáxiàozheshuō: xiàxiǎng,tiānxiàgānggāngāndìng,guǒhěnkuàishīguōshìréndezhīchí,hòuguǒjiānghuìshìzěnyàngne?kuàngguì   huàwèishuōwán,liúxiùdùnshíhuǎngrán,shēnshēnpèiyīnhuádeyuǎnjiànzhuóshífēifán yīnxiàzhàofēngguōshèngtōngwéihuánghòu,quècóngduìyīnhuáshìbèijiāchǒngài,xíngyǐng hòuláiyīnhuázàihángjun1zhōngwéiliúxiùshēngxiàliúyáng,liúyángcōngmíngguòrén,shísuìshíyuánbàopànluàn,guānjun1jiǔjiǔnéngpíngdìng,liúyángxiàngqīnxiàn:cǎisānmiànwéichéng,miànliúquèzhī,ràngxiǎopànfěichūtáo,huànsànmendejun1xīn hòuláiguānjun1érháng,guǒránchénggōngdepíngleyuánpànluàn liúyángcōnghuì,shēnliúxiùhòuài,yīnjiùxiǎngfèidiàoguōshèngtōng,gǎiyīnhuázhīliúyángwéitài 

gōngyuán41nián,tiānxiàāndìng,hǎishēngpíng guōshìshìjiànshuāi,jīngzàinéngzuǒyòuliúxiùdeshǒuzhōnghuángquán,shìliúxiùguǒduànxiàzhào,fèidiàoguōshèngtōnghòuwèi,gǎiyīnhuáwéihuánghòu,tóngshí,liúyángshùndāngshàngtài xiàzhàowán,liúxiùzhǎngshūkǒu,zhōngwánchéngshǎoniánshí dāngyīnhuá deháomàishìyán huòhòurényáoxiǎngguōshèngtōngliándezāoshí,huìshuōliúxiùshìwàngēn!ránér,shǐshàngcānzhèngzhìshàngdeliányīn,shìmáixiàbēiāidezhǒngne?liúxiùnéngnuòqiānjīn,suànshìjīnhǎnjiànwángqíngzhǒngle 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 東漢陰麗華:劉秀與皇后陰麗華共有幾個兒子?

  導讀:陰麗華,平帝元始五年(5年)出生,是東漢光武帝劉秀的第二任皇后,父為宣恩哀侯陰陸,母鄧氏。其家族相傳是管仲之后裔。在歷史上,光武帝劉秀同他的皇后陰麗華,有一句流傳千古的名言:“仕宦當作執金吾,娶詳情>>

  2015-07-31 16:03:59
 • 陰麗華(公元4—64年),南陽新野人。東漢王朝開國皇帝劉秀的第二任皇后,劉秀的結發妻子,為春秋時代著名的齊相管仲之后。陰麗華在歷史上以美貌著稱。史載,劉秀還是一個沒落皇族之時,十分仰慕陰麗華的美貌,不詳情>>

  2015-07-31 16:03:58
 • 誰是史上最稱職的皇后?漢光武帝皇后陰麗華簡介

  誰是史上最稱職的皇后?皇后作為古代一種特殊的職業,其職責異常復雜。首先,作為人妻,她要相夫教子,恪盡內人之責;其次,她要以身作則,統率后宮,為皇帝處理好后院;最后,作為第一夫人,母儀天下者,還要輔佐皇詳情>>

  2015-07-31 15:56:59
 • 史上那些青梅竹馬的愛情:劉秀和陰麗華如何相愛

  陸游唐婉——千古怨詞《衩頭鳳》陸游是南宋的著名詩人,他不僅留下了九千多首優秀的詩詞作品,還留下了一個凄美動人愛情故事。陸游和唐婉是表兄妹,二人從小一塊兒長大,青梅竹馬,兩小無猜,在陸游20歲的時候喜結詳情>>

  2015-07-31 15:27:07
 • 揭秘:美女皇后陰麗華竟是古人娶妻的最高標準

  中國名叫“麗華”的著名女子,古往今來實在太多太多,如南朝陳后主的愛妃張麗華、跳“千手觀音”舞的啞女邰麗華、散文《走過西藏》的作者馬麗華、搞什么“梨花體”的女詩人趙麗華等等。今天說的這個陰麗華,是東漢開詳情>>

  2015-07-31 15:16:07
 • 東漢有哪六大家族?東漢的六大家族介紹

  任何一個白手起家,南征北戰的開國皇帝,身邊必然有不少追隨者。這些追隨者跟隨皇帝建功立業,是一國建立的大功臣。因此,皇帝建立一國的時候,必然就會論功行賞,這就是一個朝代家族的興起的源頭。劉秀建立東漢詳情>>

  2017-10-18 18:10:52
 • 東漢開國皇后陰麗華生平簡介

  陰麗華(公元4公元64年),南陽新野(今河南新野)人。東漢王朝開國之君劉秀的第二任皇后,春秋時期的一代名相管仲的后裔,漢明帝劉莊的生母。陰麗華在歷史上以美貌著稱。史載,劉秀還是一個尚未發跡的沒落皇族之詳情>>

  2017-07-02 14:15:47
 • 歷史上最美皇后盤點:陰麗華上榜排第二

  沉魚落雁閉月羞花,這種美好的詞都是用來形容美女。可見中國歷史上美女無數。才封建時間位居于最高位置的女性想必是皇后,那么今天小編就來盤點一下中國歷史上哪一位皇后最美麗?網絡配圖中國有皇后是從漢朝詳情>>

  2017-07-01 11:00:08
 • 一代賢后陰麗華究竟有多漂亮使得劉秀一見鐘情

  在歷史上素有一代賢后之稱的陰麗華一直是后人歌頌的對象,她是光武帝劉秀的原配夫人,后又被立為皇后。圖片來源于網絡陰麗華賢后之稱的由來原因有二,一是陰麗華生性寬容,有容人的雅量。眾所周知,詳情>>

  2017-06-26 15:49:51

歷史解密戰史風云野史秘聞風云人物文史百科

中国福彩网下载app