中国福彩网下载app|竞彩交流app
講中國歷史,看歷史知識,盡在講歷史網

梁山多得是武藝高強之人為何卻輪到宋江當首領呢

來源:講歷史2017-12-04 11:35:44責編:夏天的耳朵人氣:
字號:小號|大號
【內容導讀】宋江在上梁山之前,是濟州府鄆城縣的一名押司,他“刀筆精通,吏道純熟,更兼愛習槍棒,學得武藝多般”,深受領導的賞識和器重。宋江“生平只好結識江湖上好漢”,加上他“…

sòngjiāngzàishàngliángshānzhīqián,shìzhōuyùnchéngxiàndemíng, dāojīngtōng,dàochúnshú,gèngjiānàiqiāngbàng,xuéduōbān ,shēnshòulǐngdǎodeshǎngshízhòng sòngjiāng shēngpíngzhīhǎojiéshíjiāngshànghǎohàn ,jiāshàng duāndehuījīn ,huānwéirén páinánjiěfēn , zhōuquánrénxìngmìng ,míngshēngchuánbiànshāndōng běi,zàibiérényǎnsòngjiāngjiùtóngchǎng néngjiùwàn de shí  

 shēngchéngāng shìhòu,sòngjiāng dānxuèhǎibāngàn wéicháogàitōngfēngbàoxìn,cái使shǐcháogàiděngrénnénggòuyáoxìngduǒguòjié,shàngleliángshān,érduózhàizhǔzhīwèi,diàndìngleliángshānshìzuìchūdezhīlǐngdǎogòu yīnwéiliángshāndàofěixiàliánluò,sòngjiāngjǐndiūlefànwǎn,háichéngwéimíngshārénfàn,zhèshìlìngsòngjiāngsuǒshǐliàode cóng chūnfēng zhòubiànwéi suǒyǒu ,cóng jiùshìzhǔ lúnluòwéi jiēxiàqiú ,sòngjiāngzāoshòudesǔnshīshìcǎnzhòngde,shènzhìshìhuǐmièxìngde 便biàn,sòngjiāngméiyǒutīngcháogàidequàngàoshàngliángshānluòcǎowéikòu,xiàngfǎnxuǎnle pèijiāngzhōu ,huànxiǎngzheyǒucháonénggòuzhòngzhěng,dōngshānzài 

  <rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>江</rb><rt>jiāng</rt><rb>傳</rb><rt>chuán</rt>:<rb>武</rb><rt>wǔ</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>極</rb><rt>jí</rt><rb>差</rb><rt>chà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>江</rb><rt>jiāng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>當</rb><rt>dāng</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>老</rb><rt>lǎo</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>?

    huángdehūnyōngcháotíngdebài,méiyǒuràngsòngjiāngzài shètiānxià deyōuhuìzhèngzhōngdàojiětuō,sòngjiāngzàihuànhǎizhōngdōngshānzàidewàngchèmièle,zhèràngsòngjiāngzàixīnshàngshēnglezhòngzhuǎnbiàn,yàoxiǎngmíngchuíqīngshǐ,chūréntóu,zhīyǒushàngliángshānlǐngdǎoréncháotíngkànghéng,chūliángshāndewēimíng,huàn使shǐ cháotíngzhāoān dechóuzhètiáozǒu dezhèzhǒngxīntàicóngzàixúnyánglóujiǔhòudefǎnshī niánruòsuílíngyúnzhì,gǎnxiàohuángcháozhàng! fǎn niánruòbàoyuānchóu,xuèrǎnxúnyángxiàngkǒu zhōngkàndechūlái 

cháogàishàngliángshānhòu,duìzhànshānwéiwáng shíyōudexiànzhuàngfēicháng滿mǎn,méiyǒuzhìdìngzhǎngānglǐng,méiyǒuzhuàngmìngduì
méiyǒuzhǎngyuǎndeguīhuá,méiyǒujìndesuànméiyǒukǎoliángshāndeqián,méiyǒukǎoxiōngmendeguī宿xiǔ,zhīshì yòngshì ,zhěngxiōngmen zhúyàn ,kǒujiǔ,kuàichīròu,jīncháoyǒujiǔjīncháozuìde guòqiěguò ,méiyǒuyuǎn,méiyǒujìnyōu,méiyǒujìnxīn,méiyǒujǐngǎn sòngjiāngshàngliángshānhòu,cháogàiyòng qǐngsòngjiāngwéishānzhàizhīzhǔ,zuòjiāo dezuòwéiduìjiùmìngzhīēndesòngjiāngdehuíbào,sòngjiāngzàituīzhōngméiyǒushuōcáinéngqiànquē wēiwànggòuzhīlèiqiāndehuà,zhīsuǒzuòzhàizhǔshìyīnwéicháogàiniánlíngzhǎng,néngxiǎo,qíngyuànzuòèrjiāo 

    

  sòngjiāngshíhěnmíngbái,gāngshàngliángshānjiùduórénzhīwèishìhěndàodeshì,jiāshàngwèiwěn,méiyǒugōng,mínxīn,使shǐyǒuzhèzhǒngniàntóunéngqīngwàngdòng dànshì xiǎoxué desòngjiāngquèràng liángshānhángjiùtóulǐngzuǒbiānzhǔwèishàngzuò,xīndàotóulǐngyòubiānwèishàngzuò ,biǎomiànshàngshìràngxīntóulǐngqiānràngshìxià,shíshàngshìzàijiùtóulǐng huáqīngjièxiàn ,yīnwéijiùtóulǐngdōushìgēnsuícháogàiduōniándeshǒuxià,érxīntóulǐngmenjuéduōshùshìsòngjiānglǒngdàoliángshānde,shìsòngjiāngdexīn chǎngyóusòngjiānglǐngde xīnshì cháogàilǐngdǎode lǎo zhījiāndedòuzhēngqiāoqiāodekāile cháogàinéngshídàolesòngjiāngzhèzhǒngānpáiduìgòuchéngdeqiánzàiwēixié,suǒdāngyúnzhūèrrénshàngliángshānhòu,便biànyǒuderàngèrrén zuǒbiānbáishèngshàngshǒuzuòdìng ,zēngjiāzhèbiāndeliàng 

sòngjiāngdàoliángshānhòu,jiùdàideyàoqiújiàngōng,móuqiúzhèngzhìběn sòngjiāngsuīrángōngpíngpíng,dǒngbīng,quègǎnjun1sǎopíngzhùjiāzhuāng,gōngxiàngāotángzhōu,làizhòngwèitóulǐngdefènzhànyōng,jièzhùsānjuàn tiānshū dezhǐdǎo,zuìzhōnghuòshèng zhèliǎngjié,jǐnwéiliángshānzhēngdàole sānniándeliángshí ,wéiliángshānxiōngchūlekǒu è ,使shǐsòngjiānglèilefēngdelínzhènduì páibīngzhèndejīngyàn,使shǐsòngjiāngzàiliángshāndewēiwàngjiànjiàndeguòlecháogài,shēngmíngyuǎn hěnduōjiānghǎohàndōushìsòngjiāngzhīmíngláiliángshānhuǒde,zhèjiù使shǐsòngjiāngdequānshìyuǎnyuǎnchāoguòlecháogài 

  <rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>江</rb><rt>jiāng</rt><rb>傳</rb><rt>chuán</rt>:<rb>武</rb><rt>wǔ</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>極</rb><rt>jí</rt><rb>差</rb><rt>chà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>江</rb><rt>jiāng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>當</rb><rt>dāng</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>老</rb><rt>lǎo</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>?  

  tóngshísòngjiānghěnzhùshōumǎilóngluòrénxīn,yángxióng shíxiùmíngshàngliángshānhòu,cháogàitīngdàoèrréncéngyǒu tōu   fànghuǒ dehángwéishí,rènwéimen liánlèiděngshòu ,huàileliángshānmíngshēng,便biànyàoshālemen,bèisòngjiānghǎoyánxiàngquàn,jiùxiàlexìngmìng suíhòucháogàigōngcuòdeyángxióng shíxiùpáizàile ànxīng yánglínzhīxià,hòuláisòngjiāngmen  dàolewèilièsānshíèrsānshísānwèizhìde tiāngāngxīng zhīliè wángyīngshìhǎozhī,dànshìshēncáiduǎnxiǎo,hǎozhǎoduìxiàng,zhīhǎowēiyìngqiǎng,jiàndàopiāoliàngrénjiùqiángháng qiúhuān ,jiàndàosānniánggèngshìdèngzhíleshuāngyǎn, shǒuchànjiǎo,qiāng便biànluànle  pínglezhùjiāzhuānghòu,sòngjiāngràngqīnsòngtàigōngrènsānniángwěigànér,bìngsānniángpèigěiwángyīng,jǐnduìxiànlexiānqiándechéngnuò,háiwángyīngchéngle qīn ,guāngèngjìn 

jiànsòngjiāngduìde jiàkōng shēncéngde wēixié ,shēnwéiliángshānzhǔdecháogàixīnfēichángzài,jiāshàngsòngjiāngshíchángguàzàizuǐbiānde zhāoān tóujiàngzhǔxiànduìliángshānxiōng,yóushìjun1shīyòngde miànyǐngxiǎng ,使shǐliángshāndezhǎnfāngxiàngbèiledeyuàn,yīncháogàiduìsòngjiāngcóngwànfèngǎnzhúyǎnbiànwéifēichángfǎngǎn,shènzhìshìhènzhī 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 前寨主晁蓋死前'遺命':為何讓宋江痛苦不堪?

  看到宋江對自己一步步的“架空”和深層次的“威脅”,身為粱山一把手的晁蓋心里非常不自在,加上宋江時常掛在嘴邊的“招安”投降主義路線對梁山兄弟,尤其是軍師吳用的“負面影響”,使梁山的發展方向背離了自己的詳情>>

  2015-07-31 14:54:40
 • 吳用為什么背離晁蓋倒向宋江?為了實現自己抱負

  宋江自上梁山以后,就開始代替晁蓋率領部眾出征。作為梁山來說,雖然他們是一個自己說了算的“王國”,但畢竟這個王國是山寨的;盡管他們都是“好漢”,但這個好漢說到底還是綠林的。在梁山這個綠林好漢占領的山頭上詳情>>

  2015-07-31 14:54:38
 • 歷史上的宋江:帶領梁山好漢們究竟因何而降?

  施耐庵的《水滸傳》根據民間流傳的梁山好漢故事,把坐頭把交椅的老大宋江描寫成了一個仗義疏財、急公好義、愛國憂民、忠肝義膽的亂世英雄,在他巧取豪奪的掌握了梁山的革命領導權后,奉行了一條“只反貪官、不反皇帝詳情>>

  2015-07-31 14:53:36
 • 歷史上宋江起義的真實情況:其實只是走上歸降

  水滸傳是小說,取材于北宋末年的宋江起義,小說中精彩的故事是否在歷史上真有其事?因為宋江起義在歷史上的記載并不是很詳細,也引發了很多爭論,我們只能從種種的零散的記載,再加上一點推理,盡可能還原一個真實的詳情>>

  2015-07-31 14:53:35
 • 水滸傳:宋江只是假仁假義的偽君子而已

  說到水滸的宋江,都說什么及時雨、義薄云天等。然而,從水滸實際來看,宋江其實是梁山泊頭一號的假仁義、真小人(梁山上108人,其實很多根本不是什么俠義和義氣,而是典型的社會垃圾,如王英之流)。有個歷史專家詳情>>

  2017-12-04 11:29:36
 • 晁蓋也是腹黑之流?他為何想留宋江在梁山?

  宋江自導自演了自己父親去世一事,撇下眾人回到鄆城縣家里。幾個時辰后,縣里新來的兩位都頭趙能、趙得便來拿他。朝廷已經大赦,宋江也不怕了,跟他們去縣衙。時文彬見到故友,非常高興,聽了供狀,將宋江收禁牢里監詳情>>

  2017-12-02 13:43:37
 • 為何梁山晁蓋看不起的人宋江都重用了?

  《水滸傳》中的時遷,江湖人稱“鼓上蚤”,平時專干偷雞摸狗的勾當。眼看要混不下去的時候,就想投靠梁山這棵大樹,不料到得梁山,卻受到了托塔天王晁蓋的一頓訓斥,差點要了他的性命。理由詳情>>

  2017-11-29 13:57:40
 • 梁山官場“潛規則”:為何說宋江愛聽“拍馬屁”?

  說為官是神圣的,因為按照正常的邏輯,做官不是為了滿足自己的虛榮心,不是為了發財有道,不是為了一人得道雞犬升天,而是為民眾做實事、做好事,所謂為官一任,造福一方。應該說,許多為官者初入官場都是抱著這樣的詳情>>

  2017-11-27 15:07:14
 • 簡直不要太驚悚!水滸第一帥哥和宋江竟是同性戀

  梁山108條好漢除了三位女性之外,105位英雄中彪悍粗壯的占了多數。但是,稱得上是帥哥的也不在少數,譬如施耐庵最鐘愛的浪子燕青、玉麒麟盧俊義、九紋龍史進、宋江的貼身侍衛長呂方郭盛、雙槍將董平、沒羽箭張詳情>>

  2017-11-27 12:15:28

歷史解密戰史風云野史秘聞風云人物文史百科

中国福彩网下载app